Chystáte se vstoupit na stránku o alkoholu.

Bylo Vám již 18 let?


Ano       Ne
  1. Vymedzenie pojmov

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.nichewine.eu (ďalej len „internetový obchod“)

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

objednávka – prejav vôle kupujúceho smerujúci k uzavretiu kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

tovar - produkty v ponuke internetového obchodu

hodnota nákupu – súhrnná hodnota objednaných produktov v cenníkových cenách s DPH; nezahŕňa poštovné a iné poplatky

  1. Objednávka a kúpna zmluva

Objednávku môže uskutočniť kupujúci, ktorý sa zaregistruje na internetovom obchode.

Po prihlásení sa do svojho účtu si kupujúci môže vybrať tovar do košíka.

Kúpna zmluva vzniká po potvrdení objednávky pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, potom čo prihlásený kupujúci odoslal požiadavku na objednávku tovaru.

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí

tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho

tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý

tovar musí byť kompletný, vrátane faktúry - daňového dokladu, ktorý slúži zároveň ako záručný list

tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Kupujúci má právo taktiež odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to v prípade, že predávajúci nesplní vopred dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo jej časti v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich pracovných dní.

  1. Spôsob platby

Proforma faktúra: Ak si kupujúci zvolí platbu na proforma faktúru, platbu za tovar poukáže prevodným príkazom alebo priamym vkladom na účet, ktorý je uvedený aj na proforma faktúre. Pri platbe uvedie kupujúci ako variabilný symbol číslo proforma faktúry/objednávky. Proforma faktúra sa kupujúcemu vygeneruje po potvrdení objednávky. Objednávka bude vybavená predávajúcim po pripísaní platby na uvedený účet.

Dobierka: Kupujúci zaplatí za tovar doručovacej službe pri prevzatí objednávky. Uvedené sa vzťahuje aj na prevzatie tovaru osobne na odbernom mieste určenom predávajúcim.

  1. Dodacie a platobné podmienky

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením jednej z možností. Cena dopravy je závislá od spôsobu dopravy, spôsobu platby a od hodnoty nákupu.

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 3 pracovných dní od jej potvrdenia.

Osobný odber – štandardná doba pripravenosti tovaru na prevzatie je v deň potvrdenia objednávky. Tovar je možné si prevziať osobne na adrese, ktorá sa zobrazí po zvolení si tejto možnosti pri zadávaní objednávky. Kupujúci bude informovaný o pripravenosti tovaru na osobné prevzatie formou SMS správy.

Kuriér – štandardná doba doručenia je od 3 do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci bude informovaný o predpokladanom čase doručenia formou SMS správy alebo telefonicky.

V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať. Ak doba odoslania presiahne 10 pracovných dní, náklady na dopravu hradí predávajúci. Táto možnosť sa vzťahuje len na odoslanie prostredníctvom Slovenskej pošty.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Ak sa miesto dodania nezhoduje s údajmi v registrácii, kupujúci miesto dodania zadá do poznámky pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru - daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Poštovné a iné poplatky

Osobný odber: bez poplatkov.

Doručenie kuriérom: 6 € pri objednávke tovaru v hodnote do 100 €. Pri objednávke nad 100 € je doprava zadarmo.

Dobierka, prevodný príkaz a vklad na účet: bez poplatkov.

  1. Záruka a reklamácie

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať. O tejto situácii bude kupujúci čo najskôr informovať predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný poriadok. Jeho kompletné znenie je uvedené v samostatnej časti Reklamačný poriadok. Záručná doba na tovar je stanovená príslušným zákonom, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu alebo faktúry.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté poruchy a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

  1. Ochrana osobných údajov

Kupujúci registráciou v internetovom obchode Zdravá vína.cz vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov definovaných v §4 ods.1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci  spracúva osobné údaje fyzickej osoby – kupujúceho za účelom spracovania objednávky, plnenia záväzkov z kúpnej zmluvy a vedenia informačného systému pre registrovaných kupujúcich v internetovom obchode. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej vystavenie daňového dokladu – faktúry, identifikácia kupujúceho pri potvrdení objednávky, pri platbe a odovzdaní tovaru. Spracúvané osobné údaje taktiež slúžia na vedenie evidencie registrovaných kupujúcich za účelom správy ich prihlasovacieho konta, ako aj za účelom vybavovania prípadných reklamácii. Predávajúci spracúva osobné údaje taktiež za účelom zasielania aktuálnych ponúk a iných komerčných informácii prostredníctvom e-mailu, avšak len so súhlasom adresáta. Za rovnakými účelmi spracúva predávajúci aj údaje právnickej osoby – kupujúceho.

Predávajúci je plne zodpovedný, že poskytnuté osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné ako vyššie uvedené účely. Taktiež je predávajúci zodpovedný za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú sprístupnené tretím osobám, avšak s výnimkou fyzických či právnických osôb zabezpečujúcich doručovanie tovaru, či správu informačného systému internetového obchodu.

Osobné údaje môže predávajúci poskytnúť tretej osobe len na účel riadneho doručenia tovaru a na účel správy informačného systému internetového obchodu.

Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, číslo telefónu, e-mailová adresa.

Predávajúci spracúva údaje právnických osôb v tomto rozsahu: názov, sídlo, IČO, IČ DPH, meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, e-mailová adresa, adresa pre doručenie tovaru.

Predávajúci bude kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii zasielať aktuálne ponuky alebo iné komerčné informácie. Ak sa kupujúci rozhodne zrušiť zasielanie aktuálnej ponuky alebo iných komerčných informácii môže tak urobiť žiadosťou zaslanou na e-mail adresu info@nichewine.sk.

Kupujúci si svoje osobné údaje a ďalšie nastavenia môže kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa do internetového obchodu. V prípade, že si kupujúci praje zrušiť svoju registráciu, požiada o to predávajúceho písomne zaslaním e-mailu na adresu info@nichewine.sk. Predávajúci konto deaktivuje a osobné dáta kupujúceho zo svojej databázy odstráni.

  1. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.